Trương Ngọc Tâm

  • Đơn vị: KimDo - Royal Hotel Saigon