Trần Thị Ngọc Trang

  • Đơn vị: Khách sạn Liberty Central Saigon Centre