Trần Nguyễn Phương Hoài

  • Đơn vị: Khách Sạn A25