Trần Nguyễn Phương Hoài

  • Đơn vị: Khách Sạn A25
  • Các thành viên trong đội (dành cho tập thể): Nguyễn Trung Đô Trần Trương Quốc Dũng