Phạm Tấn Vinh

  • Đơn vị: Khách sạn Kỳ Hòa Bến Thành