Phạm Huỳnh Hương

  • Đơn vị: Khách sạn Thiên Hồng (ARC-ENCIEL)