NGUYỄN ĐÌNH BẢO

  • Đơn vị: Công ty LD Hữu hạn Khách sạn Chains Caravelle