ĐIỀU KIỆN THAM GIA HỘI THI

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

  • Các cá nhân, tổ chức tham gia tự nguyện đăng ký và chấp nhận thể lệ của Ban Tổ chức; có hồ sơ tham dự hợp lệ theo quy định tại thể lệ Hội thi.
  • Các cá nhân, tổ chức tham gia nộp hồ sơ tham dự đúng thời hạn quy định, đảm bảo cung cấp thông tin, số liệu chính xác, đầy đủ cho Ban Tổ chức. Các hồ sơ gửi sau thời hạn quy định sẽ không được tham gia Hội thi. Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm nếu bài dự thi bị thất lạc do các lỗi kỹ thuật hoặc thất lạc thư tín.